งานอบรมหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวกับงานด้านพัฒนาบุคลากร

หลักสูตรอบรมที่จัดอบรมให้กับองค์กรต่าง ๆ เป็นต้นว่า  

           -  การมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ   (  Achievement  )  

           -  การบริหารเวลา   ( Time   Management   ) 

           -   การสร้างทักษะหัวหน้างานยุคใหม่  

            -  การสร้างภาวะผู้นำ    (   Leadership ) 

            -  5 ส  สร้างสรรค์    (  5 S ) 

             -  การสร้างทีมงานและการสอนงาน