การพัฒนาระบบ Competency สำหรับองค์กร

Competency     Project     

   เป็นโครงการที่เราเน้นเข้าไปให้คำปรึกษา  ช่วยในการจัดทำระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 ลักษณะของโครงการ

-           การอบรม ทำความเข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงานทุกระบบ  ผ่านกระบวนการอย่างเป็นระบบ เพื่อขับเคลื่อนไปด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ

-           ร่วมให้คำปรึกษากับทีมงาน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ให้เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก ขององค์กร ให้สามารถจัดทำระบบเอกสาร คู่มือ วิธีการประเมิน การจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนถึงขั้นตอนในการจัดทำ IDPs ( แผนในการพัฒนารายบุคคล ) จนถึงการจัดทำหลักสูตร แผนในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กร 

          

รูปแบบ

-           ทางเราจะนำเสนอแผนงาน ตามที่หน่วยงานต้องการแล้วจะกำหนดวันเข้าให้การปรึกษาตาม  จำนวนปริมาณ   ขนาดเล็ก – ใหญ่  ขององค์กร    จะเข้าให้คำปรึกษาช่วยดู ติดตาม ความคืบหน้าของงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ขั้นตอนในการให้คำปรึกษา

 ขั้นตอนที่ 1 ( 1 Man day ) บรรยาย ให้ความเข้าใจ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

                  1.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานขีดความสามารถ (Competency    Base   Management  )

                  2.   ความหมายของ    Competency   คืออะไร

                  3.  ทำไมต้องเลือกมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร   

                  3.  องค์ประกอบ, ประเภท,  ระดับ   ของ   Competency

                  4.  ประโยชน์ของ    Competency  

                  5.   บทบาทผู้ที่เกี่ยข้องกับระบบ  Competency   

                  6.  ประเภทและวิธีการในการจัดทำ   Competency     

                  7.  เครื่องมือ, แบบฟอร์ม ,เอกสาร , ที่เกี่ยวข้องที่ ใช้ในการจัดทำ  Competency 

                  8.  การนำ  Competency  ไปใช้งานจริงได้อย่างไร   

  

ขั้นตอนที่ 2 (  3  Man day )  จัดทำแผนงานและจัดทำระบบเอกสาร  

              1. แต่งตั้งคณะปฏิบัติ และตัวแทนแต่ละหน่วยงานในการเป็นส่วนหนึ่งในการพลักดันระบบให้มีเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์

             2. เข้าให้คำปรึกษา  ช่วยในการดำเนินการจัดทำคู่มือ การพัฒนาขีดความสามารถของบริษัท   ( Competency   Manual )

             3.  กระบวนการในการประกาศใช้  คู่มือ  ระบบความสามารถ   ( Competency   Manual  )

             4.  ติดตามผล หลักการประกาศใช้  การฝึกอบรมเพื่อปิด  Gap  ของพนักงานแต่ละหน่วยงาน 

             5.  การเชื่อมโยงระบบ Competency สู่การประเมินประสิทธิภาพของพนักงานรายบุคคล    

 ค่าบริการ

                 สามารถตกลงเงื่อนไขได้ โดยเรามุ่งที่ความมุ่งมั่นตั้งใจขององค์กรเป็นหลัก  หากคุณสนใจอยากพัฒนา เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน

                 ให้กับองค์ของท่าน