ภาพกิจกรรมหลักสูตรที่อบรม

 ตัวอย่างหลักสูตรและบริษัทที่อบรม  
     - การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ 
        บริษัท ไทยฮั้วระยอง ยางพารา จำกัด  ( คร้ังที่ 1 ) 
     - การสร้างทีมงานและการสอนงาน 
       บริษัทไทยฮั้วระยองยางพารา  จำกัด    ( คร้ังที่  2 )
     -  5 ส สร้างสรรค์และการพัฒนาศักยภาพด้วยระบบ competency 
       บริษัทไทยฮั้วระยองยางพารา จำกัด    ( คร้ังที่ 3 ) 
    - หลักสูตร ภาวะผู้นำ  
     บริษัทสามชัยสตีล อินดัสทรี จำกัด ( มหาชน ) สาขาสมุทรปราการ 
  • ท่่ีีบริษัท ไทยฮั้วระยอง ยางพารา จำกัด คร้ังที่ 2
    การสร้างทีมงานและการสอนงาน บริษัทไทยฮั้วระยองยางพารา จำกัด คร้ังที่ 2

  • 5 ส สร้างสรรค์และการพัฒนาศักยภาพด้วยระบบ competency บริทัษ ไทยฮั้วระยองยางพารา จำกัด คร้ังที่ 3

  • หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ บริษัท สามชัยสตีล อินดัสทรี จำกัด ( มหาชน ) สาขาสมุทรปราการ

  • หลักสูตรอบรม

  • กิจกรรมหลักสูตรอบรม

  • กิจกรรมในการอบรม " คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น บริหารต้น บริหารคน บริหารงาน"