หลักสูตรการเตรียมความพร้อม สู่การพัฒนาบุคคลากร ด้วยระบบ Competency

                                                                       

หลัการและเหตุผล

การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เป็นพันธะกิจที่นักบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่องค์มุ่งหวัง  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ      เพื่อมุ่งหวังผลสัมทฤธิ์ของงาน            ในอนาคต    พันธะกิจหลักของนักทรัพยากรมนุษย์   คือ  การพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือว่าเป็นพันธะกิจที่สำคัญในการกำหนดอนาคตขององค์  เพราะคุณภาพคน คือ คุณภาพงาน   ทรัพยากรมีคุณภาพ  งานอาจจะมีคุณภาพ    ตามที่องค์มุ่งหวัด  ก็หวังได้ว่า   องค์จะพัฒนาและก้าวไกล  ไปกับการแข้งขันในอนาคตได้

      ในปัจจุบันนักพัฒนาบุคลากร  จึงนำเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์ ทั้งที่มีผลสัมฤทธ์ที่ดีตรงตามนโยบายและโดนใจผู้บริหาร และมีอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ประสบความสำเร็จ    

      หลักสูตร   Competency  เป็นอีกหนึ่งแครื่องมือที่หลาย ๆ   องค์กรนำไปใช้ทั้งที่ประสบความสำเร็จ กล่าวคือพัฒนาตรงตามเป้าหมายขององค์กร  และไม่สำเร็จ กล่าวคือ  มีระบบนำไปใช้ แต่ไม่สามารถพัฒนา ดึงศักยภาพของพนักงานออกมาได้อย่างชัดเจน    เหตุผลประการหนึ่ง ก็คือ  ความเข้าใจของคนในองค์กรไม่มี เนื่องจากหลาย ๆ องค์กรนำระบบ Competency ไปใช้เพราะผู้บริหารเห็นว่าดี องค์กรอื่นก็ทำ อยากทำบ้าง   โดยไม่ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และบอกเป้าหมายของการนำเอา Competency  มาใช้ในองค์กร กับพนักงานทุกคน  ทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับผู้จัดการและระดับผู้นำ  จะต้องทำความเข้าใจ มีความรู้ในระบบนี้เสียก่อน  เพราะจะต้องนำส่งนี้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตนต่อไป  เพื่อจะเดินไปด้วยกันทั้งองค์กร 

  เนื้อหาหลักสูตร

                   1.   การบริหารทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานขีดความสามารถ 

                 2.   ความหมายของ    Competency   คืออะไร

                  3.  ทำไมต้องเลือกมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร   

                  3.  องค์ประกอบ, ประเภท,  ระดับ   ของ   Competency

                  4.  ประโยชน์ของ    Competency  

                  5.  บทบาทผู้ที่เกี่ยข้องกับระบบ  Competency   

                  6.  ประเภทและวิธีการในการจัดทำ   Competency     

                  7.  เครื่องมือ, แบบฟอร์ม ,เอกสาร , ที่เกี่ยวข้องที่ ใช้ในการจัดทำ  Competency 

                  8.  ขั้นตอนการนำ Competency มาใช้ในการพัฒนาองค์กร

                  9 . วิธีการพิจารณาเลือก Competency มาใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง

                    10. เทคนิคในการประเมินให้คะแนน Competency

                    11. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการประเมิน Competency

                    12. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการประเมิน Competency

          Workshops

                   1. การกำหนดวิสัยทัศน์

               2. การเขียนแผนผังโครงสร้างหน้าที่และระดับสายบังคับบัญชา 

               3. การกำหนดหัวข้อ Competency ตามตำแหน่งงานต่างๆ

               4. การจัดทำ JobDescription

               5. การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดทำประเมินปิด  Gap 

                  6. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  ( IPDs )

                  7. การจัดทำ  Tarining Roadmap  รายบุคคล

           ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม 

             1. ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ / ผู้ที่สนใจทั่วไป

            รูปแบบการจัดอบรม

               1.  Public   Training  ( การฝึกอบรมภายนอก )

                2.  เน้นบรรยายเบื้องต้น ให้ดูตัวอย่างตามขั้นตอน แบบฟอร์มที่กำหนด จนจบขั้นตอนในการจัดทำ

                   ให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องครบทุกขั้นตอน  

                3.  เน้นการ  Workshops   ฝึกปฏิบัติจริง   ให้เกิดความเข้าใจ

                4.  ตัวอย่าง   แบบฟอร์มที่สามารถนำไปปรับใช้งาน  
 

         หลักสูตรนี้เหมาะกับองค์กรลักษณะใด

                 1.   องค์กรที่กำลังจะนำระบบ  Competency มาใช้ในองค์กร หรือองค์กรที่เริ่มต้นทำ 

                  2.  องค์กรที่ต้องการสร้างความเข้าใจ และต้องการให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรอย่างทั่วถึง

                 3.   องค์ที่นำระบบ  Competency   มาใช้แล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จติดขัดในระบบเอกสารการ

                       นำไปปรับใช้จริงในการทำงาน  

         ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม

            - ค่าอบรม + ค่าเอกสาร +อาหารเที่ยง + พักเบรก   เพียงท่านละ  2,500  บาท / ท่าน   

             เท่านั้น

        บริการหลังการอบรม  

          - สำหรับองค์กรที่สนใจ ในการจัดทำ เราพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ และมีรูปแบบการจัดทำเอกสาร

            ให้จนสามารถใช้งานได้จริง   

         -   สำหรับองค์กรที่ไม่พร้อมในด้านงบประมาณ  เราจะให้คำปรึกษาทีมงาน  

            หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำให้ จนกว่าระบบจะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

           

                                                  เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนา

                                                                ขีดความสามารถให้กับท่านได้ .........