หลักสูตรการพัฒนาบุคคลากร ด้วยระบบ Competency

หลักการและเหตุผล          

หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เป็นพันธะกิจที่นักบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่องค์มุ่งหวัง  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ      เพื่อมุ่งหวังผลสัมทฤธิ์ของงาน  นอนาคต    พันธะกิจหลักของนักทรัพยากรมนุษย์   คือ  การพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือว่าเป็นพันธะกิจที่สำคัญในการกำหนดอนาคตขององค์  เพราะคุณภาพคน คือ คุณภาพงาน   ทรัพยากรมีคุณภาพ  งานอาจจะมีคุณภาพ        ตามที่องค์มุ่งหวัด  ก็หวังได้ว่า   องค์จะพัฒนาและก้าวไกล  ไปกับการแข้งขันในอนาคตได้

              ในปัจจุบันนักพัฒนาบุคลากร  จึงนำเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์ ทั้งที่มีผลสัมฤทธ์ที่ดีตรงตามนโยบายและโดนใจผู้บริหาร และมีอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ประสบความสำเร็จ     

               หลักสูตร   Competency  เป็นอีกหนึ่งแครื่องมือที่หลาย ๆ   องค์กรนำไปใช้ทั้งที่ประสบความสำเร็จ กล่าวคือพัฒนาตรงตามเป้าหมายขององค์กร  และไม่สำเร็จ กล่าวคือ  มีระบบนำไปใช้ แต่ไม่สามารถพัฒนา ดึงศักยภาพของพนักงานออกมาได้อย่างชัดเจน    เหตุผลประการหนึ่ง ก็คือ  ความเข้าใจของคนในองค์กรไม่มี เนื่องจากหลาย ๆ องค์กรนำระบบ Competency ไปใช้เพราะผู้บริหารเห็นว่าดี องค์กรอื่นก็ทำ อยากทำบ้าง   โดยไม่ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และบอกเป้าหมายของการนำเอา Competency  มาใช้ในองค์กร กับพนักงานทุกคน  ทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับผู้จัดการและระดับผู้นำ  จะต้องทำความเข้าใจ มีความรู้ในระบบนี้เสียก่อน  เพราะจะต้องนำส่งนี้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตนต่อไป  เพื่อจะเดินไปด้วยกันทั้งองค์กร 

  เนื้อหาหลักสูตร

            1.   การบริหารทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานขีดความสามารถ (Competency Base Managenent  )

         2.   ความหมายของ    Competency   คืออะไร

            3.   ทำไมต้องเลือกมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร   

            4.   องค์ประกอบ, ประเภท,  ระดับ   ของ   Competency

            5.   ประโยชน์ของ    Competency  

           6.  บทบาทผู้ที่เกี่ยข้องกับระบบ  Competency   

           7.  ประเภทและวิธีการในการจัดทำ   Competency     

           8.  เครื่องมือ, แบบฟอร์ม ,เอกสาร , ที่เกี่ยวข้องที่ ใช้ในการจัดทำ  Competency 

           9.  ขั้นตอนการนำ Competency มาใช้ในการพัฒนาองค์กร

           10. วิธีการพิจารณาเลือก Competency มาใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง

           11. เทคนิคในการประเมินให้คะแนน Competency

           12. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการประเมิน Competency

           Workshops

                   1. การกำหนดวิสัยทัศน์

                   2. การเขียนแผนผังโครงสร้างหน้าที่และระดับสายบังคับบัญชา 

                   3. การกำหนดหัวข้อ Competency ตามตำแหน่งงานต่างๆ

                   4. การจัดทำ JobDescription

                   5. การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดทำประเมินปิด  Gap 

                   6. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  ( IPDs )

                   7. การจัดทำ  Tarining  Roadmap    รายบุคคล

 ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม 

             1. ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ / ผู้ที่สนใจทั่วไป

 รูปแบบการจัดอบรม

            1.  In – house Training  ( การฝึกอบรมภายในองค์กร )

           2.  เน้นบรรยายเบื้องต้น ให้ดูตัวอย่างตามขั้นตอน แบบฟอร์มที่กำหนด จนจบขั้นตอนในการ

               จัดทำ ให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องครบ

            3.   เน้นการ  Workshops   ฝึกปฏิบัติจริง   ให้เกิดความเข้าใจนำไปใช้งานได้จริง  
 

  หลักสูตรนี้เหมาะกับองค์กรลักษณะใด

            1.  องค์กรที่กำลังจะนำระบบ Competency  มาใช้ในองค์กร หรือองค์กรที่เริ่มต้นทำ   Competency 

            2.  องค์กรที่ต้องการสร้างความเข้าใจ และต้องการให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรอย่างทั่วถึง

            3.   องค์ที่นำระบบ  Competency มาใช้แล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จติดขัดในระบบเอกสารการนำไป

                ปรับในการทำงาน  

 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม

                ขึ้นอยู่กับลักษณะ / ขนาดขององค์กร 

 บริการหลังการอบรม

        - สำหรับองค์กรที่สนใจ ในการจัดทำ เราพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ และมีรูปแบบการจัดทำ

            เอกสารให้จนสามารถใช้งานได้จริ 

          - สำหรับองค์กรที่ไม่พร้อม เราให้คำปรึกษาทีมงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำให้จน

             กว่าระบบจะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

                                                     เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนา 

                                                 ขีดคามสามารถ ของบุคลากรในองค์กรท่าน…..